Regulamin sklepu internetowego Roborotor.pl/sklep
§1 Informacje wstępne
1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu umieszczonego pod adresem internetowym http://roborotor.pl/sklep zwanym dalej „sklepem internetowym”
2. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Roborotor Sp. z o. o. z siedzibą w Babsku przy ul. Pałacowej 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP 8351604615 (dalej: właściciel serwisu internetowego)
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część wszelkich umów zawieranych z Klientami, a także wchodzą do treści ofert Klientów składanych za pośrednictwem serwisu internetowego.
4. Za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzona jest sprzedaż rzeczy ruchomych.
5. W przypadku przedsiębiorców stale współpracujących z właścicielem serwisu internetowego, możliwe jest odmienne ułożenie stosunków handlowych, niż wynikające z niniejszego Regulaminu. Odmienności powinny znajdywać odzwierciedlenie w utrwalonej praktyce lub być w formie pisemnej.

§2 Zawieranie umów za pośrednictwem serwisu internetowego
1. Zestawienie produktów znajdujących się serwisie internetowym (łącznie z cenami oraz wizerunkiem przedmiotu) należy traktować jako zaproszenie do składania ofert. Oferty składać należy za pośrednictwem systemu konfiguracji zamówień znajdującym się w serwisie internetowym.
2. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przesłania do oferenta informacji o przyjęciu oferty do realizacji.
3. W przypadku gdy w treści oferty wskazano preferowany sposób odbioru: w siedzibie właściciela serwisu internetowego, Klient ma prawo obejrzeć towar osobiście i wtedy składa oświadczenie, czy decyduje się na zawarcie umowy.
§3 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez klientów składających ofertę za pośrednictwem serwisu internetowego są przetwarzane w celu realizacji umowy.
2. Jeśli klient wyrazi na to zgodę – będzie informowany o nowych produktach, usługach oraz promocjach zawartych w ramach serwisu internetowego.
3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usuwania poprzez serwis internetowy.
5. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6. Do czasu wysłania towaru możliwe jest modyfikowanie przedmiotu zamówienia.
7. Warunkiem przyjęcia oferty Klienta jest dostępność towaru w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych ofertą Klient jest o tym informowany i proszony o podjęcie decyzji, w ramach której może on modyfikować własną ofertę lub ją cofnąć. Brak reakcji Klienta w ciągu 3 dni od poinformowania go o braku towarów uważa się za cofnięcie całej oferty.

§4 Przedmiot transakcji
1. Przedmiotem umów sprzedaży są towary prezentowane w serwisie internetowym. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie internetowym podawane są w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT.
2. Zestawienie przedmiotów w serwisie internetowym zawiera dane techniczne oraz zdjęcia pochodzące od ich producentów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem oferty o kontakt z handlowcem, który postara się udzielić dodatkowych informacji lub przesłać dodatkowe zdjęcia.

§5 Dostawa
1. Towar zakupiony za pośrednictwem serwisu internetowego może być odebrany przez Klienta w siedzibie właściciela serwisu internetowego albo przesłany przez firmę kurierską.
2. Na czas otrzymania przesyłki mają wpływ: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, wybrana forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, zapakowanie) i czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Wraz z towarem wydawany jest dokument gwarancyjny oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków w dokumentacji.

§6 Sposoby płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
a) w przypadku płatności przed wydaniem towaru: przelew na rachunek bankowy
b) gotówką w przypadku odbioru osobistego towaru w siedzibie właściciela serwisu internetowego
c) gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za jego pośrednictwem.
2. Jeśli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy, wyłączone jest potrącanie przez Klienta wierzytelności wynikającej z umowy z jakąkolwiek wierzytelnością Klienta wobec właściciela serwisu internetowego.

§7 Zwrot zakupu
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827), Klient ma prawo do odstąpić od umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni, na zasadach wskazanych w art. 27 i n. wskazanej wyżej ustawy.
2. Stosuje się art. 38 ustawy wskazanej w ustępie 1, zgodnie z którym:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8 Procedury reklamacyjne
1. Właściciel serwisu internetowego dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości. W tym celu prowadzone jest dla Klientów wsparcie techniczne drogą telefoniczną oraz elektroniczną.
2. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytego sprzętu Klient może skorzystać ze wsparcia serwisu właściciela serwisu internetowego, który w miarę możliwości będzie mógł postawić wstępną diagnozę. Gdy ustalenie przyczyn wadliwego działania sprzętu nie będzie możliwe do przeprowadzenia w sposób wyżej opisany lub czynności serwisowe będą wymagały bezpośredniego działania serwisu pracownicy działu wsparcia technicznego przekażą informacje dotyczące dalszego postępowania.
3. W transakcjach miedzy przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

§9 Gwarancja
1. Właściciel serwisu internetowego udziela gwarancji jakości, o której mowa w art. 577 i n. k.c. i wydaje w tym celu Kartę Gwarancyjną, zawierającą stempel i podpis osoby upoważnionej przez właściciela serwisu internetowego, oznaczenie zakupionego towaru, datę i numer dokumentu sprzedaży. W razie gdyby Karta Gwarancyjna nie zawierała wskazanych wyżej elementów, Klient proszony jest o poinformowanie o tym właściciela serwisu internetowego.
2. W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancyjnym, właściciel serwisu internetowego nieodpłatnie i niezwłocznie naprawi rzecz lub wymieni ją na wolną od wad.
3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i korzystania z zakupionego towaru zgodnie z instrukcją obsługi do niego dołączoną.
4. W przypadku niemożności naprawy towaru właściciel serwisu internetowego zobowiązuje się wymienić towar na wolny od wad, a gdyby to było niemożliwe, po uzgodnieniu z klientem, na towar tego samego typu o takich samych lub wyższych parametrach.
5. W przypadku, gdy wymiana urządzenia na nowe lub zbliżone, o którym mowa w ust. 4 nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§10 Postanowienia końcowe
1. Jeśli któreś z postanowień Regulaminu jest nieważne lub stanie się nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów jest sąd właściwy dla siedziby właściciela serwisu internetowego. Nie dotyczy to umów zawieranych z konsumentami.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechne obowiązującego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.